Consultatie van D-zep Alliantie Twente

Consultatie door ons multidisciplinaire team is erop gericht om grip te krijgen op de situatie met zeer ernstig probleemgedrag en eventueel het ondersteunen van cliënt, naasten en professionals bij het omgaan met het probleemgedrag. Dit alles met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt in de eigen omgeving. 

In onze brochure leest u hier meer over. 

Een ander doel is het vergroten en bundelen van kennis en inzicht bij de zorgprofessionals.

Consulenten van het team zijn gespecialiseerd in dementie en zeer ernstig probleemgedrag en hebben een intensieve scholing gevolgd door een consulent van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Zorgvuldig brengen de consulenten van het consultatieteam de situatie in kaart. Dit doen zij met een frisse blik. Na deze uitgebreide analyse komt het consutaltieteam met een advies wat kan leiden tot een werkbare oplossing voor de situatie. Het resultaat is een meer evenwichtige cliënt die wordt verzorgd door een team dat begrijpt hoe specifiek met die cliënt om te gaan.

Hoe werkt dit in de praktijk?
De consulent observeert in de huidige woonsituatie en analyseert wat in die situatie goed werkt en wat misschien anders kan. Ook spreekt de consulent met medewerkers, behandelaren en familie. Daarna wordt er een advies geformuleerd en besproken met de betrokkenen. Na het advies van de consulenten wordt een vervolgafspraak gemaakt.

 

Consult aanvragen

Professionals van pg-afdelingen in Twente kunnen wanneer zij vastlopen bij zeer ernstig probleemgedrag, een aanmelding doen bij het consultatieteam. Vervolgens wordt beoordeeld of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria. Als dat zo is, wordt een match gemaakt tussen de professional en het consultatieteam. Er wordt bekeken welke consulent de passende expertise heeft voor de aanvraag. 

De 14 consulenten kijken en denken mee, coachen en adviseren om het (zeer) ernstig probleemgedrag te begrijpen en de kwaliteit van leven te verbeteren voor de cliënt, zijn naasten en de zorgmedewerkers. In 2024 is dit consultatietraject kosteloos. 

Mail ons consultatieteam

Wanneer komen clienten met zeer ernstig probleemgedrag in aanmerking voor consultatie?

Cliënten met dementie die Zeer ernstig probleemgedrag vertonen, zoals:

 • psychotisch gedrag
 • depressief gedrag
 • angstig gedrag
 • geagiteerd gedrag
 • apathisch gedrag

Kenmerkend is dat het zeer ernstig probleemgedrag ontwrichtend is in de huidige setting én dat:

 • het niet meer tot een acceptabel/hanteerbaar niveau terug te brengen is; 
 • het zeer ernstig probleemgedrag leidt tot onaanvaardbaar gevaar voor cliënt en/of zijn/haar omgeving;
 • professionals en naasten handelingsverlegen zijn in relatie tot het zeer ernstig probleemgedrag. Met andere woorden: ondanks zorgen in relatie tot probleemgedrag/risico op escalatie komen professionals en naasten niet tot adequaat handelen, met als gevolg dat het gedrag in stand blijft en/of verder escaleert. 

Onze Consulenten

Naomi Klaster
Naomi Klaster
Verpleegkundige
Kim Reekers-Rosink
Kim Reekers-Rosink
Verpleegkundige
Judith van den Berg-Rosink
Judith van den Berg-Rosink
Verpleegkundige
Anita de Groot
Anita de Groot
Ergotherapeut
Liselot Meutstege
Liselot Meutstege
GZ-Psycholoog
André Froklage
André Froklage
Persoonlijk begeleider PG
Manon Scheffer
Manon Scheffer
Ergotherapeut
Marjolein Wermink
Marjolein Wermink
Ergotherapeut
Jogé Reiling
Jogé Reiling
Fysiotherapeut
Laura Damhuis
Laura Damhuis
Verpleegkundige
Muriel Littel
Muriel Littel
Verpleegkundige
Lawrence Vrugteman
Lawrence Vrugteman
Casemanager dementie

Veel gestelde vragen over het consultatietraject

Het consultatieteam D-zep start met cliënten die verblijven op een afdeling psychogeriatrie van het verpleeghuis.

Het consultatieteam is aanvullend op de reguliere zorg. De cliënt wordt tijdens het consultatietraject niet overgeplaatst, maar blijft in de huidige woonsituatie. 

De consulent komt langs op de afdeling, en sluit aan bij een cliëntbespreking met het zorg- en behandelteam van de cliënt.  Bij voorkeur sluiten hierbij ook de belangrijke naasten aan. Tijdens deze bespreking heeft de consulent als doel om inzicht te krijgen in:

 1. De cliënt, zoals deze nu is maar vooral ook hoe het leven er voor de dementie uit heeft gezien
 2. Omschrijving van het zeer ernstige probleemgedrag
 3. Benaderingswijze die wordt toegepast
 4. Ervaringen van acties die nu en in het verleden zijn ingezet en wat hiervan de resultaten zijn geweest

Aan het einde van de bespreking wordt een heldere hulpvraag vastgesteld waarmee de consulent aan het werk gaat. 

Na deze bespreking volgt een periode van observatie. De consulent spreekt met betrokken medewerkers, behandelaren en familie afzonderlijk. Ook kan de consulent de cliënt observeren; dit kan bijvoorbeeld tijdens een zorgmoment zijn wanneer de cliënt interactie heeft met een zorgverlener, maar het kan ook zijn op een moment waarop de cliënt alleen is. Op deze wijze vormt de consulent zich een beeld bij het zeer ernstig probleemgedrag en vooral welke factoren meespelen in het ontstaan van het gedrag. Dit kunnen dingen zijn die een negatieve invloed hebben, maar vaak zijn dit ook dingen die een positieve invloed hebben op het gedrag.  

Voor een goede analyse van het zeer ernstig probleemgedrag wordt er altijd multidisciplinair gekeken naar alle aspecten die bepalend zijn voor de kwaliteit van leven. Er wordt gekeken naar psychische, sociale en lichamelijke factoren. Maar ook de omgeving van de cliënt wordt hierin meegenomen, een inventarisatie van hulpmiddelen, het wel of niet aanwezig zijn van prikkels en de relatie met andere mensen. Positieve en negatieve momenten in de dagstructuur worden in kaart gebracht.  Er wordt gekeken naar het verleden van de cliënt en naar de huidige situatie. Welke invloed heeft de huidige omgeving op de cliënt, welke relaties en handelingen zijn zinvol en welke kunnen anders? Dit betekent dat de consulent met alle betrokkenen (professionals, verwanten, cliënt zelf) goed wil begrijpen wat de oorzaak van probleemgedrag is. Hoe is het gedrag ontstaan, wat lokt het uit en wat houdt het in stand? In welke omstandigheden gaat het goed en komt het probleemgedrag dus niet voor?

Aan het eind van een consultatietraject wordt een advies geformuleerd en besproken met de betrokkenen. Tijdens het adviesgesprek wordt nagegaan wat nodig is voor implementatie van dit advies. 

De betrokken consulent neemt 6 weken na het traject contact op met de afdeling om de effectiviteit van de inzet van de consultatie te toetsen. Wanneer consultatie niet voldoende effect heeft gehad, denkt het consultatieteam mee over andere mogelijkheden. 

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten. Het afstemmen van de zorg op het zeer ernstig probleemgedrag en de onderliggende oorzaak kan het gedrag voorkomen of hanteerbaar maken. 

Zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie, is een forse belemmering voor optimaal functioneren, het ervaren van een gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven. 

De ondersteuning van het Regionale Consultatieteam is gericht op afname van de lijdensdruk, gedragsverandering van de cliënt en/of betrokkenen of verandering van de omgeving. Het uiteindelijke doel is om het welbevinden, dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van de cliënt (zo veel als mogelijk) te verbeteren.  

Bij voorkeur krijgt de cliënt met zeer ernstig probleemgedrag ondersteuning in de voor hem/haar veilige en vertrouwde omgeving (door het Regionale Consultatieteam D-zep). 

Pas wanneer het in deze context niet lukt om optimaal te functioneren en de lijdensdruk (te) groot is, wordt de cliënt tijdelijk uit de situatie gehaald en vindt opname op een gespecialiseerde afdeling plaats. 

Nee, alleen professionals kunnen een aanmelding doen voor een consultatietraject. Denk u dat uw naaste geschikt is? Dan kunt u dit aangeven bij de zorgprofessionals van uw naaste. 

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten. Het afstemmen van de zorg op het zeer ernstig probleemgedrag en de onderliggende oorzaak kan het gedrag voorkomen of hanteerbaar maken.

Zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie, is een forse belemmering voor optimaal functioneren, het ervaren van een gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven. 

De ondersteuning door D-zep Alliantie Twente is er op gericht om het welbevinden, dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van uw naaste (zo veel als mogelijk) te verbeteren.  

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten. 

Een globale inschatting is gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden (van aanmelding tot follow-upgesprek).

Het is altijd onze intentie om een aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen, maar voor een goede beoordeling is het noodzakelijk om alle gevraagde informatie te hebben. We hebben regeltijd nodig, maar er is op dit moment geen wachttijd. We kunnen een vraag snel oppakken. Neem altijd contact op met D-zep Alliantie Twente, zodat we samen kunnen kijken welke zorg het best passend is. 

Ja. Naasten en familie zijn onmisbaar in ons consultatietraject. Wij betrekken de sociale omgeving zoveel mogelijk. U heeft een belangrijke rol als informatiebron over de unieke persoonlijkheid, levensgeschiedenis en veerkracht van uw naaste. 

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten, het is altijd maatwerk. Een globale inschatting is gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden (van aanmelding tot follow-upgesprek). Het consultatieteam is aanvullend op de reguliere zorg. De cliënt wordt tijdens het consultatietraject niet overgeplaatst, maar blijft in de huidige woonsituatie. Meer informatie over regionale consultatie is te vinden op onze website:  Consultatie | D-zep Alliantie Twente

D-zep Alliantie Twente mag in 2024 mee doen aan een zogenoemd NZa experiment. Hierdoor kunnen we regionale consultatie D-zep kosteloos aanbieden. Voor meer informatie over het consultatietraject zie Consultatie | D-zep Alliantie Twente

De specialist ouderengeneeskunde (SO) is lid van het kernteam, die de aanvraag beoordeelt. Indien consultatie wordt ingezet, kunnen consulenten van het regionale consultatie team altijd een beroep doen op de kennis en expertise van een SO. 

Primair richt het zorg- en behandelaanbod zich op clienten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (passend bij de doelgroep definitie) met een Wlz indicatie. Dit zullen hoofdzakelijk mensen zijn die in intramurale zorgsettingen verblijven. Maar ook hier geldt: neem bij twijfel contact op met D-zep Alliantie Twente, dan kunnen we samen kijken wat de best passende zorg is.  

We hebben een nauwe samenwerking met het CCE en stemmen regelmatig met hen af. Het CCE richt zich op alle sectoren van de zorg: de gehandicaptenzorg, de Verpleging en Verzorging en Thuiszorg (VVT), de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de jeugdzorg en het onderwijs. Consultatie door D-zep Alliantie Twente richt zich specifiek op dementie met (zeer) ernstig probleemgedrag.

Wat wij bieden

Consultatie

Consultatie

Consultatie door ons multidisciplinaire team is gericht op het grip krijgen op de situatie met zeer ernstig probleemgedrag en eventueel het ondersteunen van cliënt, naasten en professionals bij het omgaan met het probleemgedrag. Dit alles met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt in de eigen omgeving. Daarnaast is een ander en minstens zo belangrijk doel het vergroten en bundelen van kennis en inzicht bij de zorgprofessionals.

Consultatie
Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

Binnen D-zep Alliantie Twente bundelen en delen we kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. De kennis die we opdoen tijdens de consulten komt ten dienste van toekomstige trajecten en willen we gebruiken om de kennis binnen de regio te vergroten.