Wij willen leren begrijpen wat de aanleiding van het probleemgedrag is

De essentie van de aanpak van D-zep Alliantie Twente is dat we leren begrijpen wat de aanleiding is van het zeer ernstig probleemgedrag van de cliënt, wat dit gedrag in stand houdt en wat we kunnen doen om het zeer ernstige probleemgedrag hanteerbaar te maken. We oordelen niet over het probleemgedrag, maar erkennen de complexiteit ervan voor alle betrokkenen.

Ondersteuningsaanbod D-zep Alliantie Twente 

We ondersteunen op twee manieren:

  1. Door advisering aan het zorg- en behandelteam van de cliënt met dementie en zeer ernstig probleemgedrag door het regionale consultatieteam.
  2. Met tijdelijke opname bij gespecialiseerde afdeling Weidedorp van TMZ locatie Het Hof in Hengelo.

Wilt u in oogopslag zien hoe we werken? Kijk dan naar deze factsheet 2024.


Passende ondersteuning

Na aanmelding van een cliënt wordt beoordeeld welke ondersteuning het meest passend is. Ons uitgangspunt is dat we de cliënt bij voorkeur op de plek willen laten waar iemand al woont, daarom is consultatie voorliggend aan een (tijdelijke) opname. Er zijn situaties waarin dit niet meer mogelijk is en tijdelijke opname op een gespecialiseerde afdeling noodzakelijk is.

Advisering aan het bestaande zorg- en behandelteam

Het regionale consultatieteam bestaat uit diverse zorgprofessionals met specialistische kennis en expertise van dementie en zeer ernstig probleemgedrag. Het bestaande zorg- en behandelteam kan een beroep doen op dit consultatieteam wanneer zij vastlopen bij een cliënt met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. De consulenten gaan hiervoor in gesprek met het hele team – zorg en behandelaren – en kijken mee tijdens observatiemomenten. Daarna volgt een adviesgesprek en een adviesrapport waarmee het bestaande zorg- en behandelteam aan de slag gaat. Het consultatieteam blijft beschikbaar voor overleg en advies.

Tijdelijke opname op een specialistische afdeling

De nieuwe D-zep afdeling in Hengelo (bij TMZ-locatie Het Hof) heet ‘Weidedorp’ en is speciaal ontwikkeld en ingericht voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. De afdeling is prikkelarm, er is extra veel (loop)ruimte, eenpersoonskamers, vier verschillende huiskamers, grote overdekte tuinkamer en een mooie binnentuin. Op de afdeling werkt een gespecialiseerd team van zorgverleners en behandelaren met een mix van vaardigheden. Het doel is dat cliënten tijdelijk op de afdeling verblijven en met de juiste handvatten terug kunnen naar hun eigen afdeling.

De andere twee gespecialiseerde afdelingen in Goor (Carintreggeland) en Enschede (Liberein) worden in 2025 geopend.

 

Probleemgedrag bij dementie

Probleemgedrag komt bij ongeveer 80% van de cliënten wonend in de psychogeriatrische verpleeghuizen op enig moment voor. Bij een klein deel van deze cliënten gaat het om zeer ernstig probleemgedrag dat zich op verschillende manieren kan uiten. In de richtlijn ‘probleemgedrag bij mensen met dementie’ is een vijftal veel voorkomende gedragscategorieën opgenomen: psychotisch gedrag, depressief gedrag, angstig gedrag, geagiteerd gedrag en apathisch gedrag. 

Probleemgedrag leidt doorgaans tot verlies van kwaliteit van leven voor cliënten en het kan op een PG-afdeling ook belastend zijn voor medebewoners. Bij zorgprofessionals leidt het bovendien tot vergroting van de werkbelasting, toename van het ziekteverzuim en tot afname van het werkplezier.

Visie op cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag

Menselijk gedrag ontstaat vanuit een complexe interactie van biologische, psychologische en sociale en fysieke omgevingsfactoren (bio-psycho-sociaal model). De cliënt met dementie en zeer ernstig probleemgedrag zien we altijd in de context van relaties en interacties met anderen. De bepalende factor òf en in hoeverre het gedrag als probleem voor de cliënt en diens omgeving wordt ervaren, is niet het gedrag zelf, maar het effect van het gedrag. Met andere woorden, in hoeverre gedrag als een probleem wordt ervaren, is afhankelijk van de context en van de waarneming en verwachtingen van de betrokkenen. 

Zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie is een ernstige belemmering voor optimaal functioneren, het ervaren van een gevoel van welbevinden en voor de kwaliteit van leven voor zowel de cliënt als diens omgeving.

Veel gestelde vragen over de werkwijze

Zorgprofessionals in Twente kunnen aanvragen indienen.

Na aanmelding van een cliënt wordt beoordeeld welke ondersteuning het meest passend is. Ons uitgangspunt is dat we de cliënt bij voorkeur op de plek willen laten waar iemand al woont, daarom is consultatie voorliggend aan een (tijdelijke) opname. Er zijn situaties waarin dit niet meer mogelijk is en tijdelijke opname op een gespecialiseerde afdeling noodzakelijk is.

De essentie van onze aanpak is dat we willen begrijpen wat de aanleiding is van het zeer ernstig probleemgedrag van de cliënt, wat dit gedrag in stand houdt en wat we kunnen doen om het zeer ernstige probleemgedrag hanteerbaar te maken. We oordelen niet over het probleemgedrag, maar erkennen de complexiteit ervan voor alle betrokkenen

De doelgroep definitie is leidend, dus als er sprake is van zeer ernstig probleemgedrag dat gerelateerd is aan dementie bij een cliënt met een licht verstandelijke beperking, dan zou dit kunnen. Het is dus altijd maatwerk. Neem bij twijfel gerust contact op met D-zep Alliantie Twente, dan kunnen we samen kijken wat de best passende zorg is.  

Dat zou kunnen indien de cliënt een Wlz indicatie heeft en verblijft in een geclusterde woonvorm met zorg en behandeling, waarbij de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg. Neem bij twijfel gerust contact op met D-zep Alliantie Twente, dan kunnen we samen kijken wat de best passende zorg is. 

Voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanvraag, is dat de cliënt een indicatie met een behandelingscomponent heeft. D-zep Alliantie Twente richt zich op de clienten met dementie (grondslag) en (zeer) ernstig probleemgedrag, waarbij een WLz indicatie noodzakelijk is. ZZP 7 (dan wel in aanvraag), is voorwaarde voor opname.

Ja, maar dit is altijd gekoppeld aan een hulpvraag op cliëntniveau; zowel het consultatie team als het zorg- en behandelteam van de tijdelijke interventieafdeling kunnen de teams van de oorspronkelijke VVT organisatie optimaal ondersteunen om het gedrag van de client zoveel als mogelijk te stabiliseren. Consultatie is gericht op het geven van een advies, waarbij de implementatie van dit advies weer opgepakt moet worden door de aanvrager.

Ja, er is een nauwe samenwerking. Indien geïndiceerd kan de behandelaar van D-zep Alliantie Twente een beroep doen op hun expertise.

Alle aanvragen worden tijdens kantoortijden in behandeling genomen

Op het moment dat een situatie gestabiliseerd is en het reguliere team voldoende handvatten heeft gekregen, volgt een rapportage aan het team en worden er afspraken gemaakt over evaluatie cq. nazorg. Het reguliere team gaat aan de slag met de aangereikte handvatten en het consultatieteam trekt zich terug.

Het zorgpad van D-zep Alliantie is gebaseerd op methodisch interdisciplinair werken, zoals beschreven staat in het zorgprogramma dementie en zeer ernstig probleemgedrag en de richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie van Verenso. Het methodisch werken is erop gericht om een analyse te maken van het (zeer) ernstige probleemgedrag en daarop passende interventies in te zetten. Dementia care mapping is ook een systematische observatiemethode, maar wij hebben voor een andere methode gekozen. 

Wat wij bieden

Consultatie

Consultatie

Consultatie door ons multidisciplinaire team is gericht op het grip krijgen op de situatie met zeer ernstig probleemgedrag en eventueel het ondersteunen van cliënt, naasten en professionals bij het omgaan met het probleemgedrag. Dit alles met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt in de eigen omgeving. Daarnaast is een ander en minstens zo belangrijk doel het vergroten en bundelen van kennis en inzicht bij de zorgprofessionals.

Consultatie
Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

Binnen D-zep Alliantie Twente bundelen en delen we kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. De kennis die we opdoen tijdens de consulten komt ten dienste van toekomstige trajecten en willen we gebruiken om de kennis binnen de regio te vergroten.