Vragen en antwoorden

Algemene vragen en antwoorden

Algemene vragen en antwoorden

De doelgroep definitie is leidend, dus als er sprake is van zeer ernstig probleemgedrag dat gerelateerd is aan dementie bij een cliënt met een licht verstandelijke beperking, dan zou dit kunnen. Het is dus altijd maatwerk. Neem bij twijfel gerust contact op met D-zep Alliantie Twente, dan kunnen we samen kijken wat de best passende zorg is.  

Primair richt het zorg- en behandelaanbod zich op clienten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (passend bij de doelgroep definitie) met een Wlz indicatie. Dit zullen hoofdzakelijk mensen zijn die in intramurale zorgsettingen verblijven. Maar ook hier geldt: neem bij twijfel contact op met D-zep Alliantie Twente, dan kunnen we samen kijken wat de best passende zorg is.  

Het zorgpad van D-zep Alliantie is gebaseerd op methodisch interdisciplinair werken, zoals beschreven staat in het zorgprogramma dementie en zeer ernstig probleemgedrag en de richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie van Verenso. Het methodisch werken is erop gericht om een analyse te maken van het (zeer) ernstige probleemgedrag en daarop passende interventies in te zetten. Dementia care mapping is ook een systematische observatiemethode, maar wij hebben voor een andere methode gekozen. 

Dat zou kunnen indien de cliënt een Wlz indicatie heeft en verblijft in een geclusterde woonvorm met zorg en behandeling, waarbij de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg.  

Neem bij twijfel gerust contact op met D-zep Alliantie Twente, dan kunnen we samen kijken wat de best passende zorg is. 

De gehele presentatie is terug te kijken via https://youtu.be/C1br5t2mBDk

Voor algemene tips over het omgaan met agressie verwijzen we je graag naar de regiebehandelaar en/of (GZ) psycholoog van je eigen organisatie. D-(z)ep Alliantie Twente richt zich uitsluitend dementie en (zeer) ernstig probleemgedrag.

Ja; er is een nauwe samenwerking met Mediant. Indien geïndiceerd kan de behandelaar van D-zep Alliantie Twente een beroep doen op de expertise van Mediant.

We hebben een nauwe samenwerking met het CCE en stemmen regelmatig met hen af.

Het CCE richt zich op alle sectoren van de zorg: de gehandicaptenzorg, de Verpleging en Verzorging en Thuiszorg (VVT), de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de jeugdzorg en het onderwijs.

Consultatie door D-zep Alliantie Twente richt zich specifiek op dementie met (zeer) ernstig probleemgedrag.

Ja; dit is mogelijk. Het kernteam van D-zep Alliantie Twente beoordeelt of consultatie in de eigen woonsetting of opname op onze tijdelijke interventieafdeling het best passend is. Voorwaarde is dan wel dat er een indicatie met behandelcomponent aanwezig is.

De specialist ouderengeneeskunde (SO) is lid van het kernteam, die de aanvraag beoordeelt. Indien consultatie wordt ingezet, kunnen consulenten van het regionale consultatie team altijd een beroep doen op de kennis en expertise van een SO.  

Alle aanvragen worden tijdens kantoortijden in behandeling genomen.

Tijdelijke opname op de D-zep afdeling valt onder Wlz zorg, gefinancierd door het zorgkantoor Menzis. Dus geen zorgverzekeringswet. Het maakt dus niet uit waar de cliënt verzekerd is.

Wanneer de problematiek passend is bij de doelgroep definitie, is er een indicatie voor het zorg- en behandelaanbod van D-zep Alliantie. Dit gaat zowel over consultatie als over (tijdelijke) opname. Het is altijd onze intentie om een aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen, maar voor een goede beoordeling is het noodzakelijk om alle gevraagde informatie te hebben. Neem altijd contact op met D-zep Alliantie Twente, zodat we samen kunnen kijken welke zorg het best passend is.  

Het is altijd onze intentie om een aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen, maar voor een goede beoordeling is het noodzakelijk om alle gevraagde informatie te hebben. We hebben regeltijd nodig, maar er is op dit moment geen wachttijd. We kunnen een vraag snel oppakken. Neem altijd contact op met D-zep Alliantie Twente, zodat we samen kunnen kijken welke zorg het best passend is. 

Dit is sterk afhankelijk van de situatie en moeilijk van tevoren in te schatten, het is altijd maatwerk.

Een globale inschatting is gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden (van aanmelding tot follow-upgesprek). Het consultatieteam is aanvullend op de reguliere zorg. De cliënt wordt tijdens het consultatietraject niet overgeplaatst, maar blijft in de huidige woonsituatie. Meer informatie over regionale consultatie is te vinden op onze website:  Consultatie | D-zep Alliantie Twente

Ja, maar dit is altijd gekoppeld aan een hulpvraag op cliëntniveau; zowel het consultatie team als het zorg- en behandelteam van de tijdelijke interventieafdeling kunnen de teams van de oorspronkelijke VVT organisatie optimaal ondersteunen om het gedrag van de client zoveel als mogelijk te stabiliseren. Consultatie is gericht op het geven van een advies, waarbij de implementatie van dit advies weer opgepakt moet worden door de aanvrager.

D-zep Alliantie Twente mag in 2024 mee doen aan een zogenoemd NZa experiment. Hierdoor kunnen we regionale consultatie D-zep kosteloos aanbieden. Momenteel zijn de kosten nog voor de aanvrager. Voor meer informatie over het consultatietraject zie Consultatie | D-zep Alliantie Twente

Voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanvraag, is dat de cliënt een indicatie met een behandelingscomponent heeft. D-zep Alliantie Twente richt zich op de clienten met dementie (grondslag) en (zeer) ernstig probleemgedrag, waarbij een WLz indicatie noodzakelijk is.

ZZP 7 (dan wel in aanvraag), is voorwaarde voor opname.